divendres, 21 de desembre de 2012

L’AJUNTAMENT DE CULLERA ESPERA INGRESSAR 5,6 MILIONS D’EUROS DEL PAI DE LA BEGA-PORT l'Ajuntament de Cullera espera aprovar, després de tres anys prorrogant els seus comptes, un nou pressupost per a l’any 2013. Els nous comptes preveuen que tant els ingressos com els gastos totals aconseguixen els 26.016.000 euros.
Cal recordar que la liquidació pressupostària de 2011 es va tancar amb un dèficit de 3,6 milions, la qual cosa ha provocat que l’interventor municipal advertisca en un informe sobre l’incompliment d’allò que s’ha exigit per la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que obliga a presentar el nou pressupost inicial amb un superàvit com a mínim igual a la quantia del dèficit de la liquidació de 2011, és a dir, els 3,6 milions -.
L’article 193 d’aquesta llei establix que, en el cas que la liquidació obtinga un romanent de tresoreria negatiu, s’hauran de reduir la despesa en la mateixa mesura, sol·licitar un crèdit o aprovar amb superàvit els comptes de l’any següent. Però el govern local de Cullera no ha adoptat cap d’aquestes mesures i espera que es recapte un total de 5,6 milions quan s’aprove el projecte de reparcel·lació del PAI de la Bega-Port, sector NPR-5, conegut com el Manhattan.
Les obres del Pont de la Bega, la glorieta annexa, la Plaça Andrés Piles i la redacció de l’Estudi d’Accessibilitat i Planejament de Millora de l’Enllaç d’Accés Sud a Cullera des de la N-332 hauran de costejar-les els propietaris dels terrenys del PAI Bega-port. L’Ajuntament de Cullera té prevista la recuperació de tots aquests pagaments anticipats, que sumen 5,6 milions, amb l’aprovació del projecte de reparcel·lació.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada