dimecres, 20 de febrer de 2013

SUECA SOL·LICITARÁ UNA REDUCCIÓ DELS VALORS CADASTRALS EN EL MUNICIPI


 L’Ajuntament de Sueca sol·licitarà a la Direcció General del Cadastre l’aplicació de coeficients d’actualització dels valors cadastrals dels béns immobles del terme municipal de Sueca
Amb l’aplicació del coeficient reductor previst per a 2014, el 0'80, els valors cadastrals es veuran reduïts en un 20%, amb els consegüents avantatges fiscals per als contribuents
En concret, en el municipi de Sueca la ponència de valors es va realitzar l’any 2006, en ple boom de la bambolla immobiliària, per la qual cosa els valors cadastrals es troben de mitjana per damunt del 50% del valor de mercat. L’any 2011 es va intentar solucionar este problema sol·licitant una nova revisió cadastral. No obstant això, després de valorar les circumstàncies concurrents, entre elles, les molèsties que ocasionaria novament als ciutadans i l’excessiva despesa econòmica que suposaria pel que fa a notificacions etc., es va optar per desistir de la petició realitzada al considerar que no resultava convenient als interessos municipals. “Al realitzar-se la revisió cadastral l’any 2006, en plena bambolla immobiliària, els valors resultants eren molt elevats. Esta diferència de valors es va aplicant mitjançant uns coeficients durant deu anys. L’Ajuntament de Sueca per a pal·liar este gran augment va decidir, any rere any, anar reduint el tipus de gravamen, el qual ha passat d’un 0'71, en el 2007, al 0,432, en el 2013. El mínim és el 0,40, per la qual cosa a l’Ajuntament li quedava molt poc marge fins a l’any 2016”, ha explicat la regidora d’Hisenda, Teresa Ribes.
La recent modificació de l’art. 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, continguda en la Llei 16/2012 de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries, permet als municipis que reunisquen determinats requisits, i que necessiten actualitzar els valors cadastrals dels immobles urbans a l’alça o a la baixa, poder sol·licitar l’aplicació de coeficients que definiran les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat. Segons informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, del Ministeri d’Hisenda, la quantia del coeficient serà la necessària perquè els valors cadastrals dels municipis, en termes de mitjana, se situen en el 50% del valor de mercat. En Sueca són patents les diferències substancials entre els valors de mercat actuals i els que van servir de base en 2006 per a la determinació dels valors cadastrals vigents.
El passat 4 de febrer, l’Ajuntament de Sueca va mantindre, amb motiu de l’esmentada modificació legislativa, una reunió en la Gerència Regional del Cadastre, en la qual se li va informar de la possibilitat de sol·licitar l’aplicació d’uns coeficients, previstos en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat, als municipis amb la ponència de valors posterior a 2004, per a la qual es proposen coeficients de decreixement. El coeficient proposat amb efectes per a l’1 de gener de 2014 és el 0,80, per a municipis que van aprovar la ponència de valors l’any 2006, el cas de Sueca.
Basant-se en l’anteriorment exposat, este Ajuntament ha sol·licitat a la Direcció General del Cadastre l’aplicació, als valors cadastrals dels béns immobles urbans del terme municipal de Sueca, dels coeficients que s’establisquen a este efecte per a l’any 2014, així com per a anys successius, per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, fins que l’actualització dels valors cadastrals del municipi se situen en un entorn homogeni del 50% respecte al valor de mercat, prèvia apreciació pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del compliment dels requisits legalment establits.
Amb l’aplicació d’este coeficient reductor previst, el 0'80, els valors cadastrals es voran reduïts en un 20%, amb els consegüents avantatges fiscals per als contribuents.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada