dijous, 22 d’agost de 2013

CONCURS DE GRAFITS
Les regidories de Joventut i Festes de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna convoquen el II Concurs de Grafits, amb l’objectiu de promoure la creativitat d’aquesta manifestació artística amb la realització de murals d’estil grafit en la via pública.
BASES CONCURS DE GRAFIT

 1. Presentació a)
  Les regidories de Joventut i Festes de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna convoquen el II Concurs de Grafits, amb l’objectiu de promoure la creativitat d’aquesta manifestació artística amb la realització de murals d’estil grafit en la via pública.
  b) La temàtica és lliure, però es desqualificaran les obres plagiades o les que no siguen originals i també les que fomenten, propicien o legitimen la violència, la discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, i el consum de substàncies que poden generar dependència; que puguen vulnerar l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge de les persones, resultar ofensius o ferir la sensibilitat dels ciutadans, i també qualsevol altre que puga contravenir valors constitucionals o l’ordenament jurídic.
  c) Les obres poden ser individuals o d’equips formats, com a màxim, per quatre components. Cada persona individual i cada equip computa com un participant.
  d) L’edat màxima dels participants és de 35 anys. La inscripció és gratuïta.
  e) En cas que els participants siguen menors d’edat, han d’adjuntar al full d’inscripció l’autorització del pare, mare o tutor legal per a l’assistència al concurs. f) El jurat atorga tres premis a les tres millors obres, sempre que siguen originals.
  g) Els guanyadors dels tres premis s’han de comprometre a realitzar l’obra en l’espai indicat per l’organització.
  h) Els participants, en el moment de la inscripció, cedixen a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna el dret de publicar, exhibir, reproduir o distribuir, totalment o parcialment les obres presentades al concurs amb renúncia expressa a qualsevol tipus de reclamació que puga derivar-se’n i en els termes exigits pel Reial Decret Llei 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, signada per l’autor o representant del grup.
  i) Els grafits seran esborrats per a deixar espai en els següents concursos. j) El guanyador del primer premi formarà part l’any següent del jurat per a donar la seua visió i experiència alhora de valorar les obres.
  2. Materials i criteris de valoració
  a) Els materials que s’hi poden utilitzar són pintures en aerosol i plàstica. L’Ajuntament facilitarà un val de 40 €. per a l’adquisició de material, en el comerç prèviament acordat, dins la gamma cromàtica següent: negre, blanc, roig, blau, verd i groc. Els participants han d’adaptar els esbossos i obres a estos colors, tot i que poden afegir-hi tots els colors que consideren oportú, però a compte seu.
  b) Per a la valoració de les pintades, el jurat ha de tindre en compte, de forma prioritària, els criteris següents:
  Creativitat del concepte
  Originalitat de la representació
  Composició de l’obra
  Tècnica, amb relació a l’aplicació dels materials emprats
 1. Inscripció de candidatures
  a) Les inscripcions es fan omplint la fitxa d’inscripció que poden trobar en la web, l’ajuntament, biblioteca, casa de la cultura, oficina de turisme i entregant-la per registre d’entada en l’ajuntament. Quan la candidatura siga per equip, s’han d’identificar tots els components i la persona que, entre ells, farà de representant. b) La inscripció es confirma al remitent mitjançant un correu electrònic.
  c) A la inscripció cal adjuntar-hi material gràfic d’algunes obres realitzades anteriorment pels concursants o facilitar l’adreça web on poder consultar-lo. En el cas dels equips, totes les actuacions administratives s’han de dirigir a la persona que expressament haja estat designada com a representant o, si no, a qui hi figure en primer lloc. d) Els participants han de presentar un esbós de l’obra en color i mida A4. L’esbós servix per a adjudicar els premis. Convocatòria El termini per a la inscripció de les candidatures comença el dia 20-08-13 i s’acaba el dia 09-09-13. La decisió del jurat tindrà lloc el 13-09-13. L’execució dels grafits es realitzarà el dia 20 de setembre de 2013 en el Parc del Cantalot de Tavernes de la Valldigna. Els participants començaran a les 10.00 h i acabaran a les 18.00 h. Les actuacions es graven i/o es fotografien i l’organització pot reproduir-les o exposarles. Jurat El jurat està format pel guanyador de l’edició passada, persones amb formació o experiència consolidada artística, gràfica o audiovisual. Característiques dels premis S’establixen els premis següents: 1r premi - 250€ 2n premi - 150€ 3r premi - 100€ El jurat, a l’hora d’adjudicar els premis, pot declarar-los deserts en qualsevol modalitat o classificació sempre que l’obra no s’ajuste a l’esbós presentat. També pot fer menció especial d’altres treballs que no hagen estat guanyadors. Obligacions dels participants La participació en el concurs comporta el reconeixement ple i l’acceptació del veredicte del jurat i el seu caràcter inapel·lable. Informació i consulta de les bases: www.tavernes.es Les mesures dels murals on es realitzaran les obres dels guanyadors seran de 2 metres d’altura x 2,5 metres d’amplària Cada guanyador haurà de dur els difusors (caps) dels esprais Si és necessari, els participants podran començar abans de l’hora establerta en les bases Podrà ser motiu de desqualificació que el mural no reflectisca de manera fidel l’esbós presentat La inscripció al concurs implica l’acceptació de les bases

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada