dissabte, 17 de novembre de 2012

L’AJUNTAMENT DE CARLET MODIFICA EL PRESSUPOST PER A PODER PAGAR LA LLUMOrtega: “l’Alcaldessa no hauria de témer que eixiren a la llum les dificultats econòmiques de l’Ajuntament, ja que l’administració pública té l’obligació de ser transparent, i els ciutadans tenen dret a ser informats amb veracitat i no ocultant o manipulant la informació”La impossiblitat de fer front al pagament del subministrament elèctric per part de l’Ajuntament de Carlet ha provocat un canvi sobtat en el Pressupost Municipal. S’ha hagut d’incrementar en 125.000 € la consignació per a poder pagar l’enllumenat públic, a banda de 20.000 € més que s’han afegit al subministrament elèctric dels col·legis, 21.000 més per a poder pagar la llum d’altres dependències municipals i 14.000 € més dels pressupostats en combustible per als vehicles. Cal esmentar que, entre altres, els diners s’han llevat de l’Escola Taller Els Pinets, d’on s’han retirat 81.000€, i 25.000€ que s’han eliminat d’inversions en camins rurals.

Els greus problemes de tresoreria que està tenint l’Ajuntament s’han vist reflectits en l’endarreriment dels pagaments als proveïdors, en l’augment enorme de factures no pagades dins dels terminis legals i en l’augment també molt gran dels imports econòmics de factures no pagades o pendents de pagament.
Segons la portaveu del grup municipal Bloc-Compromís a L´ajuntament de Carlet, Maria Josep Ortega, malgrat els desmentits del PP, la realitat s’imposa en els informes tècnics d’Intervenció Municipal, en què es diu literalment al respecte que "Se advierte que durante este tercer trimestre de 2012 empeora notablemente la ratio de los pagos realizados en plazo (31, 71% frente a 89,47% del segundo trimestre)" o que "Considerando el informe relativo a las facturas o documentos pendientes al final del tercer trimestre de 2012, del importe pendiente de pago de 680.793,06 €, se encuentra dentro del plazo legal de pago un 43,20%, estando fuera de plazo un 56,80%. El número de facturas vencidas pendientes así como su montante se incrementa considerablemente respecto al segundo trimestre". Amb un total de 386.674 € de factures impagades.

Segons afirma Ortega, ja en l’informe de l’arqueig del primer semestre, davant de la forta baixada de liquidesa, Intervenció Municipal alertava sobre la descapitalització creixent i l’eventual empitjorament dels terminis de pagament, com ja està ocorrent.
Com a exemple de les factures pagades fora de termini, tenim tant factures d’imports alts, com ara diverses mensualitats de la residència La Llum (140.000 €), rehabilitació d’El Siglo (100.000€), diverses mensualitats del servei de replega de fem (46.000 €), etc., com altres factures d’imports mitjans o baixos: subministrament elèctric (6.000€), compra de contenidors (1.400 €), menjars per a l’agermanament amb Chilly (1.800 €), subministrament elèctric (3.800€), adquisició de premsa (140 €), etc. Com es pot observar, hi ha impagats dins del termini legal tant de proveïdors locals com d’empreses forànies.
Pel que fa a pagaments pendents fora de termini al final del 3r trimestre, tenim igualment factures d’imports elevats com de més modestos. Al costat d’impagaments de 354.000 € a la residència La Llum, als coordinadors de l’escola d’estiu (3.600 €), d’espectacles (2.100 € i 3.000 €), regals (180 €),menjar per a la UME el dia de l’incendi (160 €) pendent de pagar, etc., etc.
La portaveu de Bloc-Compromís, Maria Josep Ortega, ha manifestat al respecte que “l’alcaldessa no hauria de témer que eixiren a la llum les dificultats econòmiques de l’Ajuntament, ja que l’administració pública té l’obligació de ser transparent, i els ciutadans tenen dret a ser informats amb veracitat i no ocultant o manipulant la informació”.
Ortega ha afegit que “al costat d’una gestió molt millorable per part de l’equip de govern, també hi ha una clara responsabilitat per part de la Generalitat, que manté un nivell de deute amb l’Ajuntament inassumible i que l’alcaldessa no hauria d’ocultar encara que pertanya al mateix partit polític de qui ha arruïnat la màxima institució dels valencians i les valencianes”
Cap comentari:

Publica un comentari