divendres, 11 de gener de 2013

L´AJUNTAMENT DE SUECA RECLAMA A LES ENTITATS LOCALS MENORS LA DOCUMENTACIÓ PER A LA REDACCIÓ D´UN NOU CONVENI


En l’última sessió plenària, realitzada el 3 de gener, la corporació municipal va acordar per unanimitat iniciar l’expedient necessari per a la redacció i aprovació d’uns nous convenis bilaterals entre l’Ajuntament de Sueca i les entitats locals menors del Perelló i el Mareny de Barraquetes que fixen les quantitats a transferir.
Per a posar en marxa este procediment, l’Ajuntament de Sueca reclama a les dos entitats locals menors, d’acord amb els informes dels tècnics, tota la documentació necessària a fi de, segons la voluntat de totes les parts implicades, fixar un nou percentatge d’ingressos per a les entitats locals menors transferits per l’Ajuntament de Sueca amb caràcter anual.
d’Acord amb la llei, i davant de la necessitat d’elaborar un estudi econòmic previ que justifique el nou percentatge d’ingressos a assignar a les entitats locals menors, resulta una condició sine qua non que, tant el Perelló com el Mareny de Barraquetes, transferisquen a l’Ajuntament de Sueca tota la documentació necessària requerida per a iniciar el estudi econòmic. Esta documentació requerida consistix en:

1.- Memòria financera que acredite el cost suportat per l’entitat local menor, en 2011 i 2012, per a l’exercici de les competències que en l’actualitat té assumides, i que són les que es referixen en l’art. 38 TRRL i l’art. 57 LRLCV; així com aquelles que s’exercixen per delegació de l’Ajuntament de Sueca en el present conveni, desglossant necessàriament, per a cada competència, les següents dades:

Recursos personals i materials que es destinen, indicant el personal propi que participa i els contractes administratius subscrits per a l’efectiva prestació de la competència.
Fonts de finançament.
Indicació de si els usuaris del servei abonen alguna taxa o preu públic pel mateix, especificant l’import recaptat.
Estimació dels usuaris a qui afecta/beneficia l’exercici de la competència.

2. Projecte de gestió d’aquells nous serveis que, a més dels indicats en el punt anterior, pretenga assumir l’entitat local menor per delegació de l’Ajuntament de Sueca, indicant, com a mínim, les següents dades:
Recursos personals i materials que es preveu destinar, indicant el personal propi que participarà i els contractes administratius que se subscriuran per a l’efectiva prestació de la competència.
Fonts de finançament.
Indicació de si els usuaris del servei abonaran alguna taxa o preu públic pel mateix, amb especificació de l’import que es preveu recaptar.
Estimació dels usuaris a qui afectarà/beneficiarà l’exercici de la competència.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada