diumenge, 21 d’abril de 2013

ALMUSSAFES MODIFICA LES ORDENANCES REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS PER A BONIFICAR AMB EL 50% ALS DESOCUPATS


La reducció dels preus públics als parats s'aplica en les activitats anuals d'alguns departaments municipals

Els programes triats tenen una utilitat social, cultural i esportiva

Aprovat el Pla Estratègic de Foment de l'Ocupació d'Almussafes 2013, i en sintonia amb l'aplicació de les seues diverses línies d'actuació, amb data 14 de març del 2013 des de la pròpia Alcaldia d'Almussafes es va iniciar l'expedient de revisió dels preus públics municipals, amb l'objectiu de proposar la bonificació del 50 % als desocupats de la localitat. La reducció del preu públic a la mitat del seu cost s'aplica tan sols en aquelles activitats i servicis municipals de contingut formatiu o educatiu, així com en activitats d'utilitat social, cultural i esportiva, destinades totes elles milloren la qualitat de vida dels desocupats i a previndre situacions d'exclusió social.
Divendres passat dia 12, la Junta de Govern Local del consistori d'Almussafes va aprovar la proposta de reducció dels preus públics de determinades activitats municipals als desocupats de la població. En la norma s'argumenta que “no havent-se apreciat un canvi d'escenari econòmic en el nostre municipi i donada la reducció de l'ocupació i el consegüent augment significatiu de la taxa de desocupació, a pesar de ser inferior a altres municipis veïns, a fi d'atendre a les persones més afectades per la crisi econòmica actual, que són aquelles que han perdut els seus ocupacions i aquelles que encara no han aconseguit accedir al mercat laboral, es fa necessari promoure actuacions públiques que promoguen activitats d'utilitat social, culturals i esportives, enteses com a activitats que milloren la qualitat de vida dels desocupats i que van dirigides a donar cobertura a necessitats tipus social no cobertes i més concretament a previndre situacions de desintegració o exclusió social, o amb una incidència en el benestar social dels nostres veïns”.
La proposta de l'Alcaldia partix d'una perspectiva de foment d'activitats que tinguen una continuïtat en el temps, que no s'esgoten en un mer acte, com podria ser l'assistència a l'emissió d'una pel·lícula, sinó que consistisquen en una implicació positiva per part de la persona que la sol·licita, tant a nivell de formació com d'inquietuds culturals continuades i amb l'assistència d'un professor o monitor de la dita activitat, ja que són precisament este tipus d'activitats les que fomenten la integració social que es perseguix.
A pesar que la Llei Reguladora de les Hisendes locals establix que l'import dels preus públics ha de cobrir, com a mínim, el cost del servici prestat o de l'activitat realitzada, cal considerar l'apartat que indica que: “Quan hi haja raons socials, benèfiques, culturals o d'interés públic que així ho aconsellen, l'entitat podrà fixar preus públics per davall del límit previst en l'apartat anterior. En estos casos hauran de consignar-se en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si l'haguera.”. Precisament, nosaltres hem optat per aplicar l'esmentada possibilitat a la nostra iniciativa de bonificació del 50 per cent, ja que considerem que donar suport a les persones que, en l'actualitat, es troben passant una mala situació econòmica per la carència d'activitat laboral, és essencial”, explica la màxima autoritat municipal, Albert Girona.
Àrea d'Esports
En este sentit, l'ajuntament ha modificat l'Ordenança Reguladora del Preu Públic per la prestació de servicis en les instal·lacions esportives municipals, per a aplicar la corresponent bonificació en els cursos que s'impartixen en les piscines i en el pavelló poliesportiu.
Àrea d'educació
Ja en vigor des de dissabte passat dia 12, es va a bonificar amb el 50 per cent els preus públics dels cursos d'Anglés i Informàtica, d'accés als cicles formatius de grau superior i d'accés a la Universitat de València, que s'impartixen anualment en el Centre Municipal de Formació Permanent d'Adults.
Àrea de Cultura
En el mateix sentit, els desocupats d'Almussafes ja poden sol·licitar la bonificació en tots els tallers soci culturals municipals.
Àrea de Juventut
En el cas de les activitats programades des del Departament de Joventut, es va a aplicar la bonificació del 50 per cent per als menors a càrrec dels desocupats de la localitat, en el campament d'estiu, en l'escola d'estiu i en els cursos de Jam Session i Escacs

Beneficiaris
Per a optar a les esmentades bonificacions, els sol·licitants han d'estar empadronats en el municipi un mínim d'un any, ser majors de 18 anys, estar inscrits en el Centre SERVEF d'Ocupació de Silla com a persona desocupada demandant d'ocupació per un període igual o superior a un any.

Així mateix, la bonificació es farà extensiva als descendents i persones a càrrec dels beneficiaris, que siguen menors de 25 anys. També s'aplicarà als descendents i persones a càrrec dels beneficiaris majors de la dita edat, quan tinguen un grau de discapacitat superior al 33%.
Igualment s'incorpora en estes ordenances i acords que regulen les tarifes dels preus públics locals, la possibilitat de beneficiar-se d'una exempció o bonificació, a aquelles persones o famílies incloses en programes de rehabilitació o protecció social, amb la proposta prèvia motivada del Departament de Benestar Social. S'admet, així mateix, esta possibilitat a aquelles persones que exercisquen en la localitat tasques de voluntariat social en una organització legalment inscrita, hagen complit un mínim d'hores de voluntariat i amb un informe previ del departament de Benestar Social. Donades les especificitats existents en les famílies desocupades d'Almussafes, i davant de casos d'especial particularitat, el departament de Servicis Socials també pot proposar la reducció total o parcial que considere, tècnicament raonable, a persones incloses en un programa d'ajuda, rehabilitació o inserció social.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada