divendres, 6 de setembre de 2013

L´ALCALDE D´ALMUSSAFES ADVERTEIX AL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER VULNERAR LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES


Segons un informe de la pròpia Secretaria de l'Ajuntament, “s'ha produït aparentment un ús indegut de la informació continguda en els expedients municipals pel portaveu del PSOE, qui ha incomplit el deure de sigil establit per la llei”.

Albert Girona
 Durant la sessió plenària celebrada en el mes d'octubre del passat any, l'Ajuntament d'Almussafes va adoptar l'acord de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost de Béns Immobles (IBI) per al 2013, aplicant tres trams a l'apartat de bonificacions destinades a les famílies nombroses. Aprofitant el període voluntari d'abonament de l'esmentat impost, el grup municipal socialista va remetre, el passat mes de juliol, un escrit al domicili particular de les 34 famílies nombroses del municipi, valent-se del llistat i adreces particulars dels contribuents afectats, que es troben en poder de l'expedient del ple. Segons un informe de la pròpia Secretaria de l'Ajuntament, “s'ha produït aparentment un ús indegut de la informació continguda en els expedients municipals pel portaveu del PSOE, qui ha incomplit el deure de sigil establit per la llei”.

El passat dia 1 de gener, va entrar en vigor la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impostos sobre els Béns Immobles (IBI) en el seu apartat dedicat bonificacions a les famílies nombroses de la localitat. Durant els exercicis pressupostaris anteriors, la norma incorporava una quota íntegra d'un 90% de bonificació en el cas de les famílies nombroses, “un percentatge excessivament elevat en alguns casos ja que no diferenciava el valor econòmic dels immobles dels peticionaris, per la qual cosa hem optat per aplicar una distribució de les bonificacions en tres trams”, va explicar l'alcalde i regidor d'Hisenda, Albert Girona, en el ple en què es va aprovar la variació.
Segons el calendari fiscal del 2013, el passat dia 22 de juliol va concloure el període de pagament de l'IBI en voluntària, que s'havia iniciat dos mesos abans, concretament el dia 21 de maig. Aprofitant eixe termini, des del grup municipal socialista es va remetre una carta, amb capçalera del propi PSOE i firmada pel seu portaveu Antonio González, a almenys les 34 famílies nombroses afectades per la modulació de l'esmentada bonificació del tribut, valent-se del llistat d'interessats amb les seues direccions particulars, a les que els socialistes han tingut accés, en qualitat de regidors a través de l'expedient del ple ordinari l'objecte dels quals radicava a donar compte de les Resolucions d'Alcaldia dictades des de l'última sessió. “de fet – Explica el president de la corporació, Albert Girona – No consta en el nostre Registre d'Entrada Municipal petició alguna del grup municipal socialista d'accés a l'expedient, ni tampoc demanant informació respecte d'això”.
Sol·licitada la preceptiva informació a la Secretaria de l'Ajuntament respecte d'això, esta va emetre un informe en què concloïa que “s'ha produït aparentment un ús indegut de la informació continguda en els expedients municipals pel portaveu del PSOE, Antonio Gonzalez, a l'usar les dades personals dels contribuents afectats per la Resolució de l'Alcaldia núm. 972/2013, incomplint el deure de sigil a què ve obligat pel que establix l'art. 16.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals. El ROF explicita que: "Els membres de la corporació tenen el deure de guardar reserva en relació amb les informacions que li'ls faciliten per a fer possible el desenrotllament de la seua funció, singularment de les que han de servir d'antecedent per a decisions que encara es troben pendents d'adopció, així com per a evitar la reproducció de la documentació que puga ser-los facilitada, en original o còpia, per al seu estudi”.
Pràcticament, i en idèntics termes, la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana i el ROM, establixen que: “L'incompliment dels deures exigits als membres de les corporacions locals derivat del seu estatut i establits en la normativa exposada pot ser objecte de sanció en els termes establits en l'art. 71 del Reglament d'Organització Municipal”.
Davant de l'esmentat informe, el passat dia 22 de juliol l'alcalde li va remetre un escrit requeritori al portaveu del grup municipal socialista, en el que li recordava tant la seua obligació, com la dels membres del seu grup, de complir amb el deure guardar reserva i mantindre la confidencialitat de la informació a què tinguen accés per raó del seu càrrec.
Així mateix, Girona li pregava a González que aclarira com firmava, en qualitat de portaveu del Grup Municipal, un escrit amb capçalera del Partit Socialista. “Supose que, encara que siga vosté nou en estos combats, no he de recordar-li el diferent rol i competències que es deriven d'això. Els grups municipals, d'acord amb el que es reflectix en l'art 25.1 del ROM, són òrgans col·legiats de caràcter polític i necessari en l'organització municipal que tenen com a funció canalitzar l'actuació dels membres de la corporació que, a estos efectes, actuaran a través d'aquells, per al millor funcionament dels òrgans de govern, sense perjuí de les funcions i atribucions que la legislació de règim local els atribuïsca a títol individual”.
Per consegüent, li agrairia que en futures actuacions, tant vosté com Portaveu, com els altres membres del seu Grup, s'atinguen a les obligacions derivades de l'Estatut dels Mienbros de les corporacions locals. En cas contrari, esta Alcaldia es veurà obligada a adoptar les mesures previstes en l'art. 71 del ROM i a l'obertura del corresponent expedient, especialment quan es vulnera la legislació que empara la Protecció de Dades”.
Recordar-li que per a qualsevol dubte que tinga en la seua legítima acció d'oposició i de fiscalització, el més aconsellable és dirigir-se als servicis municipals, especialment a la secretària i a l'Interventor com a màxims responsables”, concloïa la màxima autoritat municipal.
Tres trams de bonificació
L'acord adoptat manté la bonificació del 90% per a les vivendes amb un valor de fins a 80.000 euros, establint un segon tram, en el que s'inclouen els immobles de fins a 160.000 euros, als que se'ls aplica una rebaixa del 60% i, finalment, les vivendes taxades fins a 260.000 euros, poden optar a un 30% de descompte. “Considerem que és més progressista i d'esquerres bonificar considerant el valor cadastral de la propietat, atés que el que pot mantindre un patrimoni de gran valor se li pressuposa una major capacitat adquisitiva”, afig la màxima autoritat municipal.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada